Gåten: meningen med livet

6 punkter mot ideen om at reproduksjon er ”meningen med livet”
1. Psykolog Thomas Hansen har funnet at barn ikke gjør folk lykkeligere. Forskerne mener at det er overraskende at barn ikke har større betydning for folks lykke fordi barn kan ses på som sentrale for å dekke behovene for tilhørighet, støtte og kjærlighet, for å føle seg viktig og nyttig for andre og for å ha mening i livet. Burde ikke barn som produkt av reproduksjonsinstinktene, som etter darwinismen er mål og mening med tilværelsen, nettopp ha en lykkebringende/ tilfredsstillende funksjon?

2. Det er ingen vits i at kjønnssykdommer og sterilitet eksisterer etter darwinistisk logikk, for de virker jo hemmende/ forhindrende for sex og reproduksjon

3. Menneskets sugen etter søtsaker er fullstendig meningsløst i en tilværelse der vi samtidig higer etter sunne avkom og overlevelse. Selv om det finnes forklaringer på hvorfor mennesker tiltrekkes søtt, stiller det likevel ikke i harmoni med darwinismens eventyrfortelling. Ifølge darwinismens lære forklares menneskelige handlinger med at det er gunstig for overlevelse. Men folk drikker og spiser seg til døde. Søtsaker, alkohol og narkotika som er både usunt og dårlig for overlevelse og fostre burde jo derfor ikke ha en så tiltrekkende effekt på mennesker.

4. Hvorfor oppfatter mennesker hverandre som stygge og utiltrekkende dersom menneskets kall i livet er å reprodusere seg? Du setter ikke en hest mot en annen hest og tenker at de ikke vil pare for de finner hverandre stygge. Dersom reproduksjon faktisk er menneskets mening i livet, som evolusjonslæren påstår, da vil jo eksistensen av turn- off være en stor logisk brist for læren og et hinder for den kvantumsproduksjonen ideologien setter to streker under på.

1062270433_meaning_of_life5. Den høye benyttelsen av abort i samfunnet er en drastisk kontrast til darwinistisk logikk. I naturen er det ingen mor som tar livet av sitt eget friske foster – det er meningsløst og absurd at mennesker ønsker livet av sine egne ufødte (friske) mennesker, da dette går stikk i strid med tanken om reproduksjon som menneskets kall. Likevel velger 15 000 kvinner i Norge og ta abort årlig.

6. Ifølge evolusjonsteoriens biologiske læresetninger er reproduksjon og overlevelse menneskenes urinstinkter, noe som tydeligvis forbigås av legning: eksistensen av homofili har ingen reproduserende effekt og det er derfor ingen darwinist som klarer å forklare hvorfor naturen selv står for ”produksjonen” av mennesker med ikke- heterofile legninger.

Meningen med livet

Oppsummerende blir spørsmålet: Hvordan forklarer evolusjonslæren ”det ondes problem”? Og hvordan forklarer evolusjonslæren de funksjoner og hendelser i naturen som ikke er gunstige for overlevelse og reproduksjon? Hvorfor velger mennesker onder fremfor goder, da konsekvensene av det er destruktivt i stedet for skapende? For alt i alt deler darwinismen og intelligent design tanken om at skapelse og det som er skapt er av det gode, det motsatte av ødeleggelse og destruktive. All skapelse er god, men det er uenighet om hvem som skal ta æren for det: Gud eller Mennesket/Naturen selv. Når evolusjonslæren bygger en ideologi hvor all intelligens kommer fra naturen/ mennesket selv; burde denne intelligensen i det minste vært bygget på et vis hvor valget velger det gode for egen fremkommelighet. I intelligent design kommer denne intelligensen derimot utenfra; det er ikke naturen og mennesket selv som styrer sin egen syklus: mennesket har fri vilje til å velge både det gode og det onde uansett hvilken konsekvens dette medbringer for egen overlevelse eller lykke.. Hva er så meningen med livet? Ingen enkeltmenneske kan gi et så godt svar på dette som de utfylte svar religionene representerer – utfordringen blir så å skille sant og usant fra læresetningene.

Virkelighetssyn og utvikling

I ”Profesjonsetikk for lærere” beskriver Aldenmyr m. fl. den etiske teorien ”dyd” ved å analysere Platon og Aristoteles verdenssyn. ”Mens Platons verden er vertikal og preget av uforanderlighet, skaper Aristoteles en horisontal struktur der tilværelsen ses som en utviklingsprosess. Han åpner dermed for jordisk uforanderlighet. Utvikling skjer når noe som bare finnes som en mulighet, blir faktisk og aktuelt eksisterende. Når en evne eller mulighet hos noen eller i noe utvikles og blir virkelig, bekreftes denne utviklingen av lykke og lystfølelse. Vi sier at noe stemmer, slik skal noe være. Forskjellen mellom dyr og mennesker består ifølge Aristoteles først og fremst i at mennesket har bevissthet om hva som er godt, altså er etikken et særtrekk for menneskelig liv.” (2009:27)

Men utvikling i seg selv er meningsløst uten å ha et mål å utvikle seg etter. Utviklingen må følge en oppskrift etter en bestemt prosedyre, i et bestemt system, i en aktuell prosess. Utviklingen må altså korrigeres. Det virker usannsynlig etter min logiske sans at lovene som utviklingen styres etter ikke kontrolleres av en leder og en lovgiver, som darwinistene heretter avviser. Ifølge dem er utviklingsprosessene selvstyrte og ”selvlærte” i en automatisk, nærmest mekanisk form – uten å ha noe mål å innrette seg etter. Derfor er livet i deres øyne så å si meningsløst. Jeg syns det er meningsløst å leve uten å ha et mål som skal oppnås. Derfor tror vi religiøse at det nettopp finnes et mål og en mening med livet som utviklingsprosessene hjelper oss mot? Dersom vi vil operere med en eller annen slags målrettet utvikling, synes det som om vi også må operere med en eller annen slags målstyrer – altså en makt overordnet naturen og naturlovene (Redse 2007:35).

Sosialdarwinismen uthever genene på bekostning av organismen som genene koder for. Dermed tror man at man har funnet en universell forklaring på livet: genenes trang til å reprodusere seg selv. Sosialdarwinismen uthever og vektlegger genene på bekostning av alt annet. Men når man velger å vektlegge genene og nedtone selve organismen, forandrer man ikke virkeligheten (Tyvand 2009: 72). Et kladogram viser ikke hvilket dyr som nedstammer fra et annet dyr. Det viser bare hvilket dyr det ligner mest på. Og dette er helt forskjellig fra det tidligere evolusjonstre. Kladogrammet viser ikke at mennesket stammer fra apene. Det går utenom dette spørsmålet og viser bare mennesket i forhold til de arter som liger på mennesket (Edvardsen 2008:112).

Nylig hadde Norges riksavis et kort innlegg om likheten og ulikheten mellom sjimpanser og mennesker: den forklarer at den fysiske ulikheten oss i mellom ikke ligger i selve genene, men derimot i hvordan vi bruker de genene vi har. ”Våre gener har nemlig lært seg å danne nettverk”, skriver avisen, ”Norske og amerikanske forskere har studert bruken av et stort antall gener hos både mennesket og sjimpansen. Forskjellen er særlig tydelig i hjernen, der mange av menneskets gener er knyttet tettere sammen i nettverk enn sjimpansens.” Her har man altså som selvsagthet et darwinistisk grunnlag om at mennesket og sjimpansen nedstamme fra hverandre på grunn av anatomisk likhet. Hvordan kan innleggsforfatteren vite at hjernen har lært seg å danne nettverk? Hvorfor kan ikke følgende nettverk være dannet og programmert i hjernen fra før? ”Professor Eivind Almaas ved NTNU og hans kolleger fant at sjimpansens hjernenettverk var langt tettere, og samhandlingen større”. Det ser ut til at nevnte forskere ikke har knyttet sin forskning til kartleggingen av det maisgenomet og det menneskelige genomet i 2001?

Når evolusjonsteoretiske forsøk avsløres eller kritiseres pleier darwinister å si at vitenskapen korrigerer seg selv. Men darwinistene selv ser ikke ut til å være like lystne på å søke etter å korrigere seg selv i debatter mot kreasjonister eller darwin- kritikere. Jeg som er ID- tilhenger, trenger jo ikke innfri det samme kravet om å korrigere meg selv ettersom det kristne svaret er konstant. Darwinismen legger vekt på å glatte over og kamuflere feil sine feil ved å bortdefinere ubehagelige data. Å kamuflere feil er det motsatte av å oppsøke dem, noe alle sunne teorier bør prøve på (Tyvand s 59).

Erfaring, fornuft, tro og det religionsfilosofiske gudsbevis

Erfaringene våre har mye å si for hva vi antar som sant. En viktig type erfaringer er tilegnelsen av kunnskap om historien og tradisjonene vi fødes inn i. Disse er våre forfedres erfaringer, ja deler av hele menneskeslektens erfaringer (Redse 2007: 29) Vi har masser av dokumentasjon på at våre forfedre erfarte og trodde på en gudsskapt virkelighet, noe som de aller fleste nålevende mennesker også gjør. Ligger det ikke noe vitnesbyrd i all denne erfaringen – til forskjell fra Charles Darwin og andre utviklingsfrelste ”gudsfornektere” har man langt flere vitner og tilsluttende til ideen om at der finnes en større, uavhengig intelligens, – både i dag og i menneskeslektens historie. Cicero sa: ”Det har aldri eksistert en nasjon som har vært så barbarisk, eller et folk som har vært så vilt, at det har vært uten noen slags forestillinger om gudene”. Det mennesket observerer og opplever er det som avgjør troen. Det er derfor alltid spørsmål om tro i bunnen av alle livssyn. Mange i Norge i dag nekter for å tro at et menneske har kommunisert med Gud, – men mange vil derimot tro på at en fisk utvikler seg til et pattedyr ved at finnene har fortryllet seg om til fire ben som kan gå på land, selv om finnfestet har måttet endre plass for å bli fotfeste. Uten at noen i historien noen gang har dokumentert en slik endring eller at noen har vært vitne til en slik utvikling eller noe som kan nærme seg denne utviklingen.. Selv om en slik utvikling har funnet sted, er det svært vanskelig å skulle hevde den i en vitenskapelig kontekst. For hvordan skal en teori om en skapende natur kunne etterprøves? Skapelse er jo at det skjer noe nytt og uforutsett. Med en teori om en skapende natur har man lagt til grunn forutsetninger som hører hjemme innen livssynenes område (Redse 2007: 107).

Hermann J. Muller (1890- 1967) klaget på evolusjonsteorien slik: ”evolusjonen er meningsløs, non progressiv og materialistisk. Jeg tilnærmer meg dette tunge emnet gjennom underholdende gåter”. Og gåter er verden full av. Meningen med livet er nok en av dem.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

22 kommentarer

 1. adolph

  mai 28, 2010 at 2:53 am

  Sosialdarwinismen, og evolusjonsteori, er det det samme? Kanskje.

  På samme måte som Smiths Venner og Indremisjonen er en del av den samme ideen. De henger ikke sammen sammen, men de har et lite teoretisk bånd man må stå på utsiden for å se.

  Det er kanskje ingen grunn til at indremisjonen og Smiths Venner ikke har meldt overgang til den katolske kirken?

  Sånn overfladisk sett, uten å ha giddet å sette meg inn i noen av disse retningenes perifere uenigheter, seg i mellom, ser jeg ingen grunn til at de ikke burde ha slått seg sammen. For lenge siden.

  Det var ironi. Fordi jeg er et tenkende menneske, og altså ateist, som har tatt meg tid til å studere hva disse vidt forskjellige menneskene tror på, forsøker jeg å holde dem fra hverandre i religiøse diskusjoner.

  Det hadde vært jævlig greit om dere som tror på Gud vet hva også hadde tatt dere bryet med å sette dere LITT inn i det dere kjemper mot.

  Skal du argumentere mot evolusjonsteorien, må du først forstå evolusjonsteorien. Og ta utgangspunkt i hva evolusjonsteoretikerene tenker. Ikke henge deg opp i hva du tror eller mener at de burde tenke.

  Du kan ikke argumentere mot noe du ikke vet noe om.

  La oss ta det til det ekstreme:

  Menn som har mange seksualpartnere uten å ta ansvar for avkommet sitt er ikke egnet til å føre slekten videre. Jeg kan for eksempel sette barn på mange kvinner, men hvis jeg løper videre uten å sørge for at det avkommet får med seg noe mer enn gode gener, har jeg feilet. Hvis jeg overlater til mor å oppdra mine sønner, vil de bli oppdratt som kvinner. Ergo er kjønnsykdommer en naturlig måte å stanse meg på.

  Kjønnsykdommer, som egentlig er kontaktsykdommer men drit i det nå, er bare en måte å sørge for at en adekvat far og en adekvat mor holder sammen lenge nok til at barna blir adekvat oppdratt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Redneck

  mai 28, 2010 at 4:58 am

  Sukker var sjelden vare da mennesket var ungt. Derfor higer vi etter det. Samme med salt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. tbird

  mai 28, 2010 at 8:00 am

  Bare for å legge til: Spørsmålet om reproduksjon og meningen med livet relatert til evolusjonsteorien er et spennende spørsmål som absolutt ikke er besvart. Det er høyst interessant å diskutere det, både i lys av religion og biologi. Men premissene du legger og benytter som argumentasjon (eller hån?) i begynnelsen av innlegget er fundamentalt feile.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Cobraroll

  mai 28, 2010 at 6:32 pm

  Åddumilde….

  Først og fremst, vær så snill. Les litt evolusjonsteori fremfor å lese hva folk sier om den. Det er så mye feil, antakelser og generelt vissvass her at jeg blir kvalm. Jeg må innrømme at jeg ikke kan svare på alle spørsmålene dine, men her er i hvert fall en kort gjennomgang av noen av punktene dine:

  Punkt 2: Bakterier og virus tjener grovt på å utløse kjønnssykdommer hos folk og dyr. Det er det de lever av. Deres overlevelsesteknikk. Deres nisje i naturen, for å si det slik.

  Punkt 4: Mennesker og dyr er ikke ute etter å få barn for enhver pris. De ser etter en optimal partner, altså en som ser ut til å være i stand til å føre avkommet videre og styrke slekten. En med gode trekk som kanskje kan overføres til ungene. Enhver dyreoppdretter kan forklare deg viktigheten av dette.

  Det ondes problem: I følge vitenskapen finnes det ikke objektiv ondskap i tradisjonell forstand. Ei heller godhet. Hva som er godt og ondt, kommer helt an på hvem du spør. Spør du åtselfuglene i Rwanda, ville de sikkert ha sagt at folkemordet i ‘94 var en elskverdig handling. Så mye mat liggende overalt!

  Videre (beklager at dette kommer med store bokstaver, men dette bør du huske):

  MENNESKET OG SJIMPANSER HAR FELLES GENETISK STAMFAR. DET BETYR AT DE SPRINGER UT FRA SAMME ART, IKKE AT DAGENS MENNESKER STAMMER FRA SJIMPANSER ELLER VICE VERSA.

  Takk. Mye mer om emnet finner du bla. på Wikipedia.

  Så har vi:
  Hvordan kan innleggsforfatteren vite at hjernen har lært seg å danne nettverk? Hvorfor kan ikke følgende nettverk være dannet og programmert i hjernen fra før?

  Hvordan kan vi vite at verden ikke ble skapt forrige torsdag?

  Så kommer:
  Men darwinistene selv ser ikke ut til å være like lystne på å søke etter å korrigere seg selv i debatter mot kreasjonister eller darwin- kritikere.

  Jeg føler meg kallet til å presisere at Darwin-kritikernes strategi går ut på å pøse ut halvsannheter og forvrengninger av evolusjonsteorien, som vitenskapsmennene må bruke all sin tid til å tilbakevise. Det tar mye kortere tid å argumentere mot evolusjonsteorien enn for den, ettersom man ikke trenger et snev av bakgrunnskunnskap for å spre løgner, men god oversikt for å rette dem opp. “Menneskene stammer fra apene” og “en fisk utvikler seg til et pattedyr ved at finnene har fortryllet seg om til fire ben som kan gå på land, selv om finnfestet har måttet endre plass for å bli fotfeste. Uten at noen i historien noen gang har dokumentert en slik endring eller at noen har vært vitne til en slik utvikling eller noe som kan nærme seg denne utviklingen..” er glitrende eksempler på dette.

  Enda et gullkorn:
  Å kamuflere feil er det motsatte av å oppsøke dem, noe alle sunne teorier bør prøve på (Tyvand s 59).

  Så ID-teorien, som den sunne og sammensatte teorien den er, går aktivt gjennom Bibelen, sitt fremste kildemateriale, og leter etter ting som ikke stemmer med virkeligheten? Nei, forresten, Bibelen kan jo ikke ta feil. Den forutsetter jo at en spesifikk allmektig skikkelse står bak, og da er ingenting umulig. Maken til sirkelargument skal du lete lenge etter. For øvrig er det plenty av forskere som hele tiden forsøker å diskreditere evolusjonsteorien med dens egne midler. Å kreve at alle evolusjonsbiologer skal jobbe med å bevise evolusjonen (objektivt) før de kan hevde at den stemmer, er det samme som å kreve at alle prester skal prøve å bevise Guds eksistens (objektivt) før de kan preke om ham.

  Med en teori om en skapende natur har man lagt til grunn forutsetninger som hører hjemme innen livssynenes område (Redse 2007: 107)

  Så om jeg forstår denne rett: Når man skal finne ut noe så objektivt som fortiden, kan man legge til grunn subjektive forutsetninger, som skal være sanne uansett hvor mye som peker i mot dem? HerreFSM… i så fall må jeg bare spørre hvordan du kan tilbakevise Pastafarianismen. Forutsetningen må selvfølgelig være at det finnes et Flygende Spaghettimonster, som åpenbarte seg og sin historie til profet Bobby Henderson. Dette er i denne sammenheng uomtvistelige fakta og alt annet er løgn og trangsynte FSMfornekteres bortforklaringer.

  Og gåter er verden full av. Meningen med livet er nok en av dem.

  Hvem sier at livet MÅ ha en mening?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Cecilie Bjones

  mai 31, 2010 at 2:02 pm

  1:

  Darwinismen forutsetter ikke noe mening med tilværelsen. Den bare erkjenner at vi er her.

  2:

  Kjønnssykdommer er gjerne utløst av bakterier eller virus, som på sin side har sin egen reproduksjon å ta vare på. Du setter her som kriterie at hele denne verden er til for mennesket, noe den ikke er.

  3:

  At noe er søtt og godt og avhengighetsskapende har vel ikke så mye med darwinisme å gjøre, ihvertfall ikke i forhold til mennesket. Derimot har det stor nytte for plantene som leverer det vi synes er søtt og godt, og som er avhengighetsskapende.

  4:

  I veldig mange dyresamfunn er tiltrekkende utseende og atferd en helt avgjørende ting. Dette er ingen menneskelig egenskap.
  kanskje spørsmålet du egentlig vil stille er “hvorfor er noen mennesker stygge og utiltrekkende”? vel, variasjon er et stikkord.
  Du mener stygge mennesker spenner bena under evolusjonslæren… uff Sonate, nå er du langt ute å kjøre.

  5:

  Samfunnet vårt og reglene i det har utviklet seg fra dyrestadiet. At mennesker velger abort har å gjøre med at vi er i stand
  til å ta dette valget, og utføre inngrepet. Man kan ta avgjørelsen i forhold til egen livssituasjon, årsak til graviditet (f. eks. voldtekt).
  At mennesket ikke lenger er underlagt det naturlige utvalg, har ingenting å si for evolusjonsteorien, all den tid vi bare er en art av millioner.

  6:
  Homofili er forholdsvis vanlig i dyreriket. Årsaken og til homofili er veldig omdiskutert.
  http://www.forskning.no/artikler/2010/februar/242095
  Hvordan forklarer du eksistensen av homofili? Djevelens verk?

  “Meningen med livet” er og blir et religiøst/filosofisk spørsmål, og har ingenting å gjøre i en debatt om vitenskapelige teorier. For min del er meningen med livet å fylle det med det som gir mening for meg, uavhengig av evolusjon, religiøsitet eller andre ting. Hva er galt med det?

  “Mange i Norge i dag nekter for å tro at et menneske har kommunisert med Gud, – men mange vil derimot tro på at en fisk utvikler seg til et pattedyr ved at finnene har fortryllet seg om til fire ben som kan gå på land, selv om finnfestet har måttet endre plass for å bli fotfeste.”

  Mange i Norge i dag nekter for å tro at evolusjon har foregått og fortsatt foregår. Mange vil derimot tro at en evig Gud i himmelen knipset med fingrene også ble plutselig alt til av ingenting, uten å ha det minste bevis eller forklaring på hvor Guden kom fra, eller hvordan han gjorde det.

  All den tid vi fortsatt ser dyr utvikle seg, er det mest rasjonelt å støtte seg til den moderne vitenskapen fremfor religiøse dogmer og utgamle skrifter.

  I hele dette innlegget gjør du én stor bommert. Du setter mennesket på den ene siden av ligningen, og resten på den andre, uten tanke på at evolusjonære strategier faktisk gjelder for flere arter enn mennesket.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Waseem

  juni 7, 2010 at 2:32 pm

  Hei! Det blir gledelig å følge bloggen din videre i fremtiden. Jeg har resit ut av Norge nå etter et langt opphold. Det var fint der. Nordmenn var stort sett ok, men de har en del å lære, synes jeg! Jeg ønsker deg alt godt. Jeg tror det er masse å lære i denne verden. Dette gjelder alle. Jeg vet at du leser om andre religioner særlig Islam. Jeg fikk det intrykket i alle fall. Din religion og min religion har mye i felles og det er klart for meg at de har samme opprinnelse. Gud er sannheten. Det ser vi i alt han har skapt. Koranen sier at vi må tro på det som ble åpenbart for kristne og jødene og det gjør jeg.

  Gud har valgt å vise meg (guided med til) ganske utrolig fenomen i Koranen. Disse har jeg lyst til at du får vite om. Følger du linken her får du lese / lese om åpningskapittellet i Koranen. Legg merke til den utrolige matematiske strukturen og ikke minst hva den sier i ord og budskap.

  http://www.quranwonders.com/2009/10/03/endless-miracle-of-the-first-chapter

  :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. mads

  juni 10, 2010 at 11:58 am

  Tilfeldigvis kom jeg til at lese din blogg, og føler mig tvunget til at rette noen av dine mange vitenskapelige feil.

  1) Hvorfor skal det bringe lykke at videreføre våre gener? hvis ”målet med livet” er at videreføre gener så er lykkefølelse sekundært, og dermed ikke nødvendig for målet med livet. Evolusjons lære siger ikke at reproduksjon er meningen med livet. evolusjon er en prosess på samme måte som tyngdekraften er det. Det er opp til hver enkelt person at finne en mening med livet.

  2) Det er ingen vits i at rovdyr angrep og beinbrudd eksisterer etter darwinistisk logikk, for de virker jo hemmende/ forhindrende for sex og reproduksjon. Ser du feilen i din logikk? Kjønnssykdommer er fremmede organismer som forsøker at videreføre deres gener. Kjønnssykdommer virker hemmende for os på samme måte som hai angrep virker hemmende på en sel. Der er forskjellige årsaker til sterilitet, typisk kan det ses som en simpel maskinvare feil på samme måte som beinbrutt. At det er mulig for en del av kroppen at være defekt er helt naturlig.

  3) Søtsaker herregud. Det er viktig at skjønne at vi ikke har videreutviklet oss mye de siste tusener av år, den verden vi lever i derimot har endret sig veldig. For steinalder mennesket var søtsaker en sjelden luksus, som var viktig for overlevelsen, det faktum at vi i de siste hundrede år har blitt veldig flinke til at produsere søtsaker endrer ikke på dette. Endringen i kosthold har været mye raskere end evolusjonen. Det samme gjelder for rusmidler, som bare virker på kroppen ved at påvirke systemer som er nødvendige for vår overlevelse, Opiums effekt på hjernens smerte reseptorer er et eksempel.

  4) Dette er veldig enkelt at svare på. Husk at kjønnet reproduksjon betyder at et individs gener blandes med en anden individs gener. Jo bedre gener våre partner har jo bedre sjanse har våre avkom og dermed våre gener for at overleve. Dette er grunnlegende viden om evolusjon.

  5) Der er eksempler på dyr som dreper deres avkom under vise omstendigheter. Den store forskjel på mennesker og dyr i denne sammenheng er at vi har evnen til at tenke abstrakt og at planlegge fremtiden. Når kvinner velger abort er det typisk fordi de mener det er bedre at vente, dvs. at hvis de venter og får at barn senere, har det barn bedre betingelser og dette medfører at kvinnens sjanse for at føre genene videre med suksess er bedre.

  6) Homoseksualitet er naturlig! Homoseksualitet finnes i alle folkegrupper og er beskrevet i mange dyrearter, alt fra måser og giraffer til frukt fluer. Hvis du brukte bare litt tid på at sjekke disse ting, ville du ikke lage disse feil. Der er en naturlig forklaring på dette, selv om det kanskje er dårlig forstått av vitenskapen ennå.

  Du skriver ” Men utvikling i seg selv er meningsløst uten å ha et mål å utvikle seg etter.” Dette er korrekt, evolusjon er en prosess uten mening på samme måte som tyngdekraften påvirker objekter uten mening eller mål. Deretter skriver du ”Derfor er livet i deres øyne så å si meningsløst.” Her har du ikke rett, ”darwinister” mener at vi selv må gi livet mening, fylle livet med ting som medmenneskelighet og kjærlighet. Vi klarer at leve meningsfulle liv selv om du kanskje ikke klarer at skjønne hvordan.

  Din snak om sjimpanser er full av feil og misforståelser. At mennesker har samme stamfader som sjimpanser er like så godt dokumentert som tyngdekreften. Oppdagelsen av DNA har bekreftet evolusjon på beste vis. Du skriver ”Jeg som er ID- tilhenger, trenger jo ikke innfri det samme kravet om å korrigere meg selv ettersom det kristne svaret er konstant.” og dette er presist feilen i din måte at tenke på. Ingenting vil kunne endre din holdning og selv om du har feil er du blind for det.

  Den siste avsnitt starter med en argumentum ad populum som ikke er gyldig. Deretter skriver du flere feil om evolusjon, hvis du legger de religiøse tekster fra deg og leser vitenskapelige artikler ville din viten på området bli mye bedre. Bare start med Wikipedia’s innlegg om evolusjon og prøv at forstå det som står der.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. tenklitt

  juni 10, 2010 at 2:40 pm

  “2. Det er ingen vits i at kjønnssykdommer og sterilitet eksisterer etter darwinistisk logikk, for de virker jo hemmende/ forhindrende for sex og reproduksjon”

  Evolusjonen har ingen mål og mening. Hvis en kjønnssykdom kommer, og hindrer oss å reprodusere – ja så dør vi ut.. enkelt og greit (og svært brutalt)

  Evolusjonen er ikke intelligent, det bare skjer. Mutasjoner skjer, de som overlever, er de som har beste egenskaper for nettopp å overleve.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. Sonate

  juni 14, 2010 at 3:04 pm

  Mads:

  Det er ingen grunn til å føle seg tvunget.
  Du ser det som din plikt å rette mine “mange, vitenskapelige feil”, underforstått at dine fakta er de vitenskapelige korrekte. I overflaten av denne arrogante holdningen skal jeg ta for meg innlegget ditt så godt jeg kan.

  “hvis ”målet med livet” er at videreføre gener så er lykkefølelse sekundært, og dermed ikke nødvendig for målet med livet.”

  Selv om lykke er sekundært, er det fortsatt nødvendig. For at mennesket skal følge drivkraften A, trengs et incentiv B for å føre oss til A. Dersom B erklæres lite innflytelsesfull for A, er det mindre grunn til å følge A. Dette er stikk i strid med hele darwinismens logikk.

  “Evolusjons lære siger ikke at reproduksjon er meningen med livet.”

  Det har jeg heller ikke sagt, det jeg derimot har sagt er at darwinismen og en del evolusjonsfrelste biologer hevder dette, og at jeg er uenig.

  “Det er opp til hver enkelt person at finne en mening med livet.”

  Og det er din personlige mening, ikke vitenskapelig korrekte fakta…

  “Det er ingen vits i at rovdyr angrep og beinbrudd eksisterer etter darwinistisk logikk, for de virker jo hemmende/ forhindrende for sex og reproduksjon.”

  Feil. Mennesker med beinbrudd kan fortsatt være i stand til sex og det å reprodusere seg. Dyr kan ha reprodusert seg før de ble tatt av rovdyr. Det du nevner er ikke direkte hinder for det å ha sex slik som sterilitet og kjønnssykdommer som jo fører til sterilitet.

  “Kjønnssykdommer virker hemmende for os på samme måte som hai angrep virker hemmende på en sel.”

  Ser ikke analogien… Kjønnssykdommer er hemmende for menneskers sexliv og evne til å få barn. Det er snakk om liv som ikke har blitt til enda. Du snakker om allerede eksisterende dyr som dør. Jeg argumenterer ikke mot døden..

  “Der er forskjellige årsaker til sterilitet, typisk kan det ses som en simpel maskinvare feil på samme måte som beinbrutt. At det er mulig for en del av kroppen at være defekt er helt naturlig.”

  Darwismen forfekter en evolusjonsprosess med kvantitativ reproduksjon, for så en utsiling av de med “dårligst gener” som f.eks dør av sykdommer og defekter, også kalt naturlig utvalg. Det er ingen som motsier at der eksisterer naturlig utvalg! Intelligent Design hevder kun at naturlig utvalg ikke har den positivt frembringende effekten som darwinismen sier.

  “Det er viktig at skjønne at vi ikke har videreutviklet oss mye de siste tusener av år, den verden vi lever i derimot har endret sig veldig. For steinalder mennesket var søtsaker en sjelden luksus, som var viktig for overlevelsen, det faktum at vi i de siste hundrede år har blitt veldig flinke til at produsere søtsaker endrer ikke på dette. ”

  ?? Du kommer med masse som kan tydes som faktaopplysninger, uten å vise noe form for kilde? Hvordan vet du dette? OG: på hvilken måte var søtsaker viktig for overlevelse i steinalderen??

  “Det samme gjelder for rusmidler, som bare virker på kroppen ved at påvirke systemer som er nødvendige for vår overlevelse, Opiums effekt på hjernens smerte reseptorer er et eksempel.”

  Ingen midler som har avhengende effekt kan anses positivt for mennesket. At noen narkotika også har positive effekter skyldes at selv om de er narkotika, er de fortsatt en plante.. Og man kan også overleve uten “smerte i hjernen”.. Det er altså ingen problem å overleve uten narkotika, det er drastisk større sannsynlighet at narkotikumet tar livet av deg.

  “Dette er veldig enkelt at svare på. Husk at kjønnet reproduksjon betyder at et individs gener blandes med en anden individs gener. Jo bedre gener våre partner har jo bedre sjanse har våre avkom og dermed våre gener for at overleve. Dette er grunnlegende viden om evolusjon.”

  Darwinismen forklarer at de beste genene er de mest attraktive for reproduksjon, men det betyr ikke at det nødvendigvis er likhetstegn mellom gode gener og et tiltrekkende utseende. Og det blir isåfall absurd: jeg og en venninne kan være tiltrukket av to vidt forskjellige menn, og jeg kan synes hennes er like lite tiltrekkende som venninnen min synes om min. Hvor kommer “de beste genene” inni bildet? Det er ikke sånn at det bare er “de pene” som er sammen med “de pene” og omvendt. Det jeg mener er at det å være tiltrekkende er et subjektivt begrep. Jeg kan iallefall ikke vurdere på mennesker hvor gode gener de har..

  “Der er eksempler på dyr som dreper deres avkom under vise omstendigheter.”

  Har vært vitne til det selv. Men hamstermoren min tok livet av sin unge fordi hamsterfaren var i nærheten. Dette ville nok aldri hendt i menneskelivet, som du selv påpeker utgjør en stor forskjell fra dyreriket.

  “Når kvinner velger abort er det typisk fordi de mener det er bedre at vente, dvs. at hvis de venter og får at barn senere, har det barn bedre betingelser og dette medfører at kvinnens sjanse for at føre genene videre med suksess er bedre.”

  Det strider fremdeles mot darwinismens kvantitumsproduksjon. I dyreriket ville ungen blitt født uansett, og kanskje dødd av manglende omsorg. Men hos mennesker tar vi livet av den før den fødes, ikke bare naturstridig, men også ulogisk mht darwinismens naturlige utvalg…

  “Homoseksualitet er naturlig! Homoseksualitet finnes i alle folkegrupper og er beskrevet i mange dyrearter, alt fra måser og giraffer til frukt fluer.”

  At homoseksualitet er vanlig og vidt beskrevet, fritar deg ikke fra problemet. Jeg har aldri sagt at homoseksualitet er uvanlig, tvert imot skrev jeg at naturen står for produksjonen av homoseksualitet. Spørsmålet er hvorfor. Og som du selv skriver, kan ikke darwinismen forklare hvorfor.. Ellers hadde vel du gitt meg forklaringen innen nå?

  “Deretter skriver du ”Derfor er livet i deres øyne så å si meningsløst.” Her har du ikke rett, ”darwinister” mener at vi selv må gi livet mening, fylle livet med ting som medmenneskelighet og kjærlighet. Vi klarer at leve meningsfulle liv selv om du kanskje ikke klarer at skjønne hvordan.”

  Når jeg skriver at livet er meningsløst etter darwinistisk tenkning, så gjelder det i en teoretisk kontekst. Jeg hevder ikke at alle som tror på evolusjonsteorien mener at livet ikke har mening. Men som materialister mener de at livet er meningsløst, til forskjell fra det å mene at meningen med livet er å kjenne Gud etc. Som private kan det hende darwinister mener det er mening med livet. Det skal ikke jeg legge meg oppi.

  “in snak om sjimpanser er full av feil og misforståelser. At mennesker har samme stamfader som sjimpanser er like så godt dokumentert som tyngdekreften. Oppdagelsen av DNA har bekreftet evolusjon på beste vis. ”

  Jeg tror du må lese noen av mine forrige tekster på området for å forstå hvorfor jeg betviler evolusjonsteorien. Blant annet DNA som argument. Det er en bastant påstand å hevde at evolusjonsteorien er “like så godt dokumentert som tyngdekraften”. Du, og flere andre som motsier meg på disse inleggene, vil ha enerett på Sannheten.

  “og dette er presist feilen i din måte at tenke på. Ingenting vil kunne endre din holdning og selv om du har feil er du blind for det.”

  Jeg synes det er frekt å påstå noe slikt om noen du ikke kjenner. Du misforstår meg. Når jeg skriver at jeg som ID- tilhenger og kristen har et konstant svar, skriver jeg dette SOM kristen og SOM ID- tilhenger, ikke SOM meg. Jeg kan kunne endre oppfatning, holdning og mening, men Intelligent Design og kristendom er konstant. Evolusjonsfrelste mennesker hevder hele tiden at evolusjonsteorien er så vitenskapelig, og ergo må den være ivrig etter å korrigere seg selv, søke etter feil. Dette var det jeg svarte på. Når det gjelder anklagen din mot meg som person, kan jeg si at jeg snarere oppfatter dette om darwinister enn om ID- tilhengere.

  “Deretter skriver du flere feil om evolusjon, hvis du legger de religiøse tekster fra deg og leser vitenskapelige artikler ville din viten på området bli mye bedre. Bare start med Wikipedia’s innlegg om evolusjon og prøv at forstå det som står der.”

  Hvilke feil skriver jeg om evolusjon da, siden du vet alt? Jeg har ikke nevnt noe om religiøse tekster her – og ingenting tyder på at du vet at jeg faktisk leser masse vitenskapelige artikler. Du kritiserer min viten og blomster opp din egen – har du lest alle mine artikler om evolusjonsteorien eller kun denne? Jeg tipper på sistnevnte. Du trenger altså ikke beordre meg til å gjøre noe som helst ettersom jeg har en viss peiling på hva jeg snakker om:)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 10. Sonate

  juni 14, 2010 at 3:09 pm

  tenklitt:

  “Evolusjonen har ingen mål og mening. Hvis en kjønnssykdom kommer, og hindrer oss å reprodusere – ja så dør vi ut.. enkelt og greit (og svært brutalt)”

  Jeg sier i innlegget at evolusjonsprosessen er meningsløs, noe du sier deg enig i. Men utvikling uten mål er ulogisk. Og derfor tror jeg som kristen ID- tilhenger at der nettopp fins mening med livet (altså det vi utvikler oss mot), og at der finnes et mål i tilværelsen, vi bare vet det ikke enda.

  “Evolusjonen er ikke intelligent, det bare skjer. Mutasjoner skjer, de som overlever, er de som har beste egenskaper for nettopp å overleve.”

  Du sier at evolusjonen ikke er intelligent, men du kan vel si deg enig i at universet og naturen er intelligent? Så hvordan kan en uintelligent mekanisme styre noe så intelligent? Naturen er så intelligent at den må være 100% korrekt for å fungere, både når det gjelder kroppen, solen, atmosfæren osv.. I mitt syn er evolusjonsprosessen noe som virker forstyrrende på denne balansen, i hvertfall deler av evolusjonen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 11. Sonate

  juni 14, 2010 at 3:10 pm

  adolph:

  Kanskje du skal prøve et nytt argument? Noe annerledes enn at den du henvender seg til skal lese mer på området? For øvrig noe du har lite oversikt over til å kunne påstå…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 12. Sonate

  juni 14, 2010 at 4:29 pm

  Cobraroll:

  Du nevner også hele tiden hvor mye jeg må lese og hvor lite jeg vet om evolusjonsteorien. Men vet du hva som er ironisk? Når jeg skriver et nytt innlegg om følgende tema, er det alltid en drøss med folk (og noen stamgjester) som motsier meg ved å fortelle om evolusjonsteorien akkurat som om de var skoleelever som ble spurt i timen. Det dere sier er innpugget barnetro. Det var det dere lærte på skolen og ble hjernevasket til å tro. Det er det populærmagasiner vil ha dere til å tro. Og den eneste grunnen til det er at de blir betalt for å gjøre det. Det som var det ironiske med det, er at dere alle oppgir ulike forklaringer og begrunnelser. Og ofte er disse forklaringene motsigende. Det kan late til at dere som forsvarer evolusjonsteorien selv ikke forstår den når det utspiller seg slik.

  “Punkt 2: Bakterier og virus tjener grovt på å utløse kjønnssykdommer hos folk og dyr. Det er det de lever av. Deres overlevelsesteknikk. Deres nisje i naturen, for å si det slik.”

  Hvorfor angripe akkurat fertilitetsområdet? Det finnes en drøss av andre områder å angripe andre på enn å gjøre dem sterile og ufruktbare. “Jeg skal reprodusere meg, men ikke du” teorien din er ikke helt i tråd med darwinismens naturlige utvalg-teori.

  “Mennesker og dyr er ikke ute etter å få barn for enhver pris.”

  Hva er det så darwinismen forkynner? Var det ikke reproduksjon? Eller er det din personlige tvist du snakker om?

  “De ser etter en optimal partner, altså en som ser ut til å være i stand til å føre avkommet videre og styrke slekten.”

  Jasså, og det gjelder også det homofile paret?

  “En med gode trekk som kanskje kan overføres til ungene.”

  Så du sier deg enig i at det mennesker tiltrekkes mot er subjektivt. Og hvor kommer de gode genene inn i bildet? For ikke å snakke om naturlig utvalg? Så hver eneste person finner en som de SYNES har gode gener slik at de kan videreføre sine gener som de TROR er gode, og plutselig har ALLE gode gener og naturlig utvalg er overflødig.

  “MENNESKET OG SJIMPANSER HAR FELLES GENETISK STAMFAR. DET BETYR AT DE SPRINGER UT FRA SAMME ART, IKKE AT DAGENS MENNESKER STAMMER FRA SJIMPANSER ELLER VICE VERSA.”

  Aaand…? Hvor har jeg påstått noe annet?

  “Hvordan kan vi vite at verden ikke ble skapt forrige torsdag”

  Det kan vi ikke vite…

  ““Menneskene stammer fra apene” og “en fisk utvikler seg til et pattedyr ved at finnene har fortryllet seg om til fire ben som kan gå på land, selv om finnfestet har måttet endre plass for å bli fotfeste. Uten at noen i historien noen gang har dokumentert en slik endring eller at noen har vært vitne til en slik utvikling eller noe som kan nærme seg denne utviklingen..” er glitrende eksempler på dette.”

  Unnskyld, jeg skulle ha sagt “Mennesker stammer fra et navnløst menneskedyr som har både apetrekk og menneskelige trekk i fysikken, og som har splittet seg opp til å bli både menneske (de uten hår) og sjimpanse (de med hår)”

  Hva er det med fossilfisken du ikke forstår? Du stoler blindt på at dersom darwinistiske forskere påstår at fisker kan gå på land, så må det være slik. Ser du de samme problemene som jeg? En fisk som skal gå på land, trenger både ben og lunger. Så er det funnet et fossil av en fisk som heter Tiktaalik. Den har visstnok hatt noe form for “ben”. Men forfinnene er ikke på noen måte forbundet til ryggraden, noe som er avgjørende viktig hvis “bena” skal kunne løfte kroppen når dyret vil gå på land. Jeg minner også om at evolusjonen kun har to midler til benyttelse til å gjennomføre denne forvandlingen: Den naturlige seleksjon (utvelgelse) og tilfeldige feil i koden (mutasjoner). Programmeringen “fisk” er altså èn skapning, gjennom millioner år, helt av seg selv blitt til programmeringen “landdyr” i en annen. Og som om ikke det skulle være nok, er det i tillegg funnet fotspor i sydøstlige Polen – fotspor som stammer fra dyr på fire føtter, som ligger i lag som er 10 millioner år eldre enn Tiktaalik. Hvis man altså finner fotspor av landdyr på fire ben som er eldre enn den påståtte overgangsform, har man et forklaringsproblem. Tiktaalik kan jo ikke være en mellomform til landdyrene hvis de har eksistert 10 millioer år før.

  “Så ID-teorien, som den sunne og sammensatte teorien den er, går aktivt gjennom Bibelen, sitt fremste kildemateriale, og leter etter ting som ikke stemmer med virkeligheten? Nei, forresten, Bibelen kan jo ikke ta feil.”

  Jeg tror ikke du vet hva Intelligent Design er. Den er uavhengig av Bibelen og andre hellige skriftlige kilder, og konsentrerer seg om biologi og fysikk.

  “Å kreve at alle evolusjonsbiologer skal jobbe med å bevise evolusjonen (objektivt) før de kan hevde at den stemmer, er det samme som å kreve at alle prester skal prøve å bevise Guds eksistens (objektivt) før de kan preke om ham.”

  Og siden ID ikke tar utgangspunkt i Bibelen under forskningen, er følgende analogi feil. Jeg har flere ganger påpekt at innenfor vitenskapen finnes det ikke ordlegg for noe “bevis”- ingen kan hevde at evolusjonsteorien eller Intelligent Design er bevist. Det er kun mulig å forkynne sin tro og å begrunne den. En prest hevder at Gud eksisterer innenfor konteksten TRO, mens en evolusjonsteoretiker hevder at mennesket og apene har felles avstamming innenfor konteksten VITEN (skap), og hevder dermed at man har rett uansett hva andre mener eller påpeker. Når begge to egentlig forkynner sin TRO, er det feil å hevde sin tro som VITEN.

  Det er dessuten ikke prester som står bak Intelligent Design, men naturforskere..

  “Hvem sier at livet MÅ ha en mening?”

  Jeg sier at livet MÅ ha en mening. Enten sier man A at livet har en mening, eller så sier man B at livet ikke har noen mening. Og da har man i prinsippet uansett en mening med livet. Både A og B blir A.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 13. Anette

  juni 14, 2010 at 10:29 pm

  Må bare få sagt, etter å ha lest igjennom noen av dine innlegg:
  Ta deg ei bolle!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 14. tbird

  juni 18, 2010 at 8:29 am

  “Du nevner også hele tiden hvor mye jeg må lese og hvor lite jeg vet om evolusjonsteorien. Men vet du hva som er ironisk? Når jeg skriver et nytt innlegg om følgende tema, er det alltid en drøss med folk (og noen stamgjester) som motsier meg ved å fortelle om evolusjonsteorien akkurat som om de var skoleelever som ble spurt i timen. Det dere sier er innpugget barnetro. Det var det dere lærte på skolen og ble hjernevasket til å tro. Det er det populærmagasiner vil ha dere til å tro. Og den eneste grunnen til det er at de blir betalt for å gjøre det. Det som var det ironiske med det, er at dere alle oppgir ulike forklaringer og begrunnelser. Og ofte er disse forklaringene motsigende. Det kan late til at dere som forsvarer evolusjonsteorien selv ikke forstår den når det utspiller seg slik.”

  Det er sant: Det er en god del feiloppfatninger ute og går. Det jeg tror skjer er at de leser innlegget ditt, reagerer på konklusjonen, og angriper dermed argumentene, med fakta og/eller “gut instincts”/”common sense” (noe man ikke bør, men det skjer alltid, med alle, uansett hvor idealistisk man er). Du må dog være forsiktig med å dra konklusjonen om at alle presenterte oppfatninger er feile.

  Problemet med din argumentasjon er at premissene dine gir liten eller ingen mening i en evolusjonær sammenheng, noe som jeg skrev om i min (tydeligvis ikke publiserte) forrige post her. Disse premissene blir ikke mer korrekte av at andre presenterer andre ukorrekte oppfatninger!

  Jeg tror ikke vi kan skyve under en stol at du har en liten forståelse av den faktiske evolusjonsteorien. Du har en god samling begreper, men jeg tror ikke du har studert det med annet øyemål enn å bestride den fra et kreasjonistisk synspunkt. Det er veldig tydelig ut i fra dine premisser og dine kilder.

  Disse feilene faller i to kategorier:
  1. Misrepresentasjon av omfanget av evolusjonsteorien, dvs. å omfatte universets skapelse, biogenesis, sosialdarwinisme, etc.
  2. Misrepresentasjon av kjernebegreper innen evolusjonsteorien, dvs. din presentasjon av genetikk, overlevelsesbetingelser, mutasjoner, etc.

  La oss ta, for eksempel, ditt eksempel med kjønnssykdommer: Utsagnet er “Det er ingen vits i at kjønnssykdommer og sterilitet eksisterer etter darwinistisk logikk, for de virker jo hemmende/ forhindrende for sex og reproduksjon”.

  Det er to ting her, det første er A) kjønnssykdommer og det andre er B) sterilitet. La oss undersøke de etter tur.

  A) Det er absolutt en “vits” i at kjønnssykdommer eksisterer. Kjønnssykdommer er egne organismer (bakterier, virus, sopp) som også strever etter overlevelse ved å ha tilpasset seg en form for symbiose med andre organismers seksualliv. Dette er ikke bare i tråd med evolusjonsteorien men kan også fungere som en prediksjon.

  B) Selv om å være steril ikke fører dine gener fremover så utelukker ikke sterilitet hverken at det gagner rasen (se på maur, bier, termitter, de fleste av disse innsektene er sterile) eller at det gagner individet. Sterilitet forekommer blandt andre raser som mennesker vha. mutasjoner eller omgivelser. Selv om en ideell organisme ikke vil ha forekomster av sterile enkeltorganismer på dette viset så er dette noe som evolusjonsteorien tillater.

  For øvrig er ditt utsagn “ingen vits i” ganske åpent for fortolkning. Hva legges i det?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 15. mads

  juni 22, 2010 at 2:21 pm

  Hej

  Det var ikke meningen at være arrogant, så lad mig undskylde hvis jeg udtrykte mig dårligt.

  Du skriver ”Selv om lykke er sekundært, er det fortsatt nødvendig. For at mennesket skal følge drivkraften A, trengs et incentiv B for å føre oss til A. Dersom B erklæres lite innflytelsesfull for A, er det mindre grunn til å følge A. Dette er stikk i strid med hele darwinismens logikk.” Dette er feil. Incentiv B er ønsket om at få barn, det såkalte biologiske ur. Mennesker har innbygget drivkraft til at få barn, det er dette som driver folk til at formere sig. Kanskje folk tror at de blir mer lykkelige ved at få barn, og denne tro vil virke motiverende, uansett om troen er grunnet i virkeligheten.

  En annen faktor i dette er kulturelt. I et meget familie preget samfunn som f. eks deler av Midtøsten, hvor kvinners verdi er knyttet til moder rollen, kan der være annerledes. Den undersøkelse de refererer til er Norsk og her i Norge har kvinner mye bedre muligheter for at leve som uavhengige personer og søke egne mål utenfor hjemmets fire vegger.

  ”Det er ingen vits i at kjønnssykdommer og sterilitet eksisterer etter darwinistisk logikk, for de virker jo hemmende/ forhindrende for sex og reproduksjon” kommentaren skal jeg prøve at argumentere mot på en annen måte. Sterilitet er en feil på den del av kroppen som brukes til reproduksjon, alle tenkelige deler av kroppen kan ha feil, nese, ører, nyrer og tær kan alle ha feil. Disse feil kan siges at stamme fra to katagorier, medfødte feil og skader påført utefra. At det fysiske vev som trengs til formering kan skades er helt åpenbart, at medfødte feil eksisterer er vel dokumentert og forklaret. Mutasjon er en målløs prosess og ikke alle mutasjoner trenger at være gode.
  Kjønnssykdommer er fremmede organismer som angriper en del av kroppen. Alle deler av kroppen av kan angripes av forskjellige fremmede organismer og reproduksjons delene er ingen unntak.

  ” ?? Du kommer med masse som kan tydes som faktaopplysninger, uten å vise noe form for kilde? Hvordan vet du dette? OG: på hvilken måte var søtsaker viktig for overlevelse i steinalderen??” Spør du hvordan jeg vet at vi ikke har videreutviklet os mye de siste tusende år?????? Igjen kan jeg anbefale wikipedia hvorfra der er links til vitenskapelige artikler.
  At vi liker smaken av forskjellige kjemikalier som f. eks sukkerstoffer og fett, er resultat av de er viktige for vor overlevelse.

  Din snak om tiltrekning er naturligvis delvis korrekt. Der er klart personlige preferanser og kulturelle som styrer mye her, og tiltrekning er delvis subjektiv. Men bare delvis, tenk på de ting som er nesten universalt tiltrekkende, ting som ungdom, fysisk sunnhet osv.

  Din tekst ” Det strider fremdeles mot darwinismens kvantitumsproduksjon. Men hos mennesker tar vi livet av den før den fødes, ikke bare naturstridig, men også ulogisk mht darwinismens naturlige utvalg…” sliter jeg med at skjønne, kan du utdype hva du mener med ”darwinismens kvantitumsproduksjon” At folk velger kvalitet fremfor kvantitet mht at videreføre sinne gener trenger ikke at være ulogisk. Det er samtidig viktig at skjønne at kanskje kvantitet er bedre mht evolusjon, men evolusjon er en prosess og vi har utviklet evnen til at skjønne dette. Vi har som mennesker ingen forpliktelse overfor denne livløse prosess.

  ” vert imot skrev jeg at naturen står for produksjonen av homoseksualitet. Spørsmålet er hvorfor. Og som du selv skriver, kan ikke darwinismen forklare hvorfor.. Ellers hadde vel du gitt meg forklaringen innen nå?”

  Klassisk eksempel på ”god of the gaps”. Ikke alle elementer av verden er fult forstått av vitenskapen, at vi ikke har forsået alt enda, betyder ikke at der ikke er en vitenskapelig forklaring.

  ”Jeg tror du må lese noen av mine forrige tekster på området for å forstå hvorfor jeg betviler evolusjonsteorien.” Dette innlegg er ved at blive langt nok, ellers takk.

  “og dette er presist feilen i din måte at tenke på. Ingenting vil kunne endre din holdning og selv om du har feil er du blind for det.”

  Denne setning burde se sådan ut: “og dette er presist feilen i din måte at tenke på. Ingenting vil kunne endre din holdning og selv om du har feil er du blind for det, så lenge du tenker sådan.” Det var ikke min mening at sige at du ikke er i stand til at endre din tankemønster, men at sige at den kristne ID måtte at tenke på ikke har en metode til at rette feil.

  Til den siste del av dit svar kan jeg kun sige at jeg ikke beordret men foreslo at du leser mer om evolusjon.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 16. mads

  juni 23, 2010 at 12:21 pm

  Hei igjen.

  Du skrev ”Jeg tror du må lese noen av mine forrige tekster på området for å forstå hvorfor jeg betviler evolusjonsteorien.” Og YR.NO skriver ”regn” så here goes.
  Den første tekst om evolusjon jeg tilfeldig finner i listen over blogg innlegg er ”Hvorfor evolusjonsteorien sliter – Jorden” og jeg tror at den innholder nok til at danne mig en billede på hvorfor du betviler evolusjon.

  Blogg innlegget er en liste av vitenskapelige feil som viser at jorden ikke kan være flere milliarder år gammel. Listen er laget av den kjente kreasjonist Hovind.

  Problemet med denne liste er at den innholder mange faktuelle feil og feilaktige logiske konklusjoner. Grunnen til at du betviler evolusjon er at du tror mer på Hovind typen end på anerkjent vitenskap.

  Lad mig illustrer noen av de vitenskapelige feil og feilaktige logiske konklusjoner.

  Sahara: ”Undersøkelser har anslått at ørkenen er rundt 4000 år gammel” Feil. Igjen sjekk wikipedia som skriver: ”The Sahara has an intermittent history that may go back as much as 3 million years”, og dette er støttet av en link til en tekst fra det verdens anerkjente institutt MIT.

  ”Verdens største ørken Sahara vokser så den var altså mindre før. Men hvis jorda er millioner av år gammel, hvorfor har vi ingen større ørken?” Her er svaret også at finne i wiki: “By around 3400 BC, the monsoon retreated south to approximately where it is today,[16] leading to the gradual desertification of the Sahara” og linket viser til en vitenskapelig artikel publisert i det svært anerkjente tidsskrift ”Science” Bare fordi Sahara vokser i dag betyder det ikke at den alltid har vokset.

  8. Jordens magnetfelt
  Jorden har et magnetfelt og det mister stadig sin styrke. Siden det blir svakere må det bety at det tidligere var sterkere. Men blir magnetfeltet for sterkt gjør det liv på jorda umulig. Beregninger på dette gir at jorden ikke kan være eldre en 20 000 år. Et sterkt utregnet bevis.

  På nyt henviser jeg til wiki, sjekk denne figur http://en.wikipedia.org/wiki/File:Brunhes_geomagnetism_western_US.png. Jordens magnetfelt stiger og faller, det er ikke mulig at måle nåtidig stigning og ekstrapolere sig tilbake. ”et sterkt utregnet bevis” nei en pinlig feil.

  ”14. Slam på havbunnen
  Vær og vind fjerner og frakter jord og stein med seg ned i havet. Dette danner et lag på havbunnen som nå har blitt ca. 400 meter tykt.” sukk! Der er mange kilometer av sedimenter ute i Nordsjøen, dette stemmer ikke godt med ung-jord modellen.

  Her er min favoritt:
  2. Populasjon
  Vi har alltid observert at verdens populasjon (folketall) øker. Om menneskene hadde vært på jorden så lenge evolusjonistene hevder ville verden vært overfylt. Noen beregninger viser at det ville vært 60 000 folk per kvadratcentimeter.

  Veldig fine eksempler på både faktuelle feil og dårlig logikk. Vi har ikke alltid observert at verdens populasjon vokser. Der har været eksempler på det motsatte, svartedauden er et godt eksempel, sjekk også ”toba catastrophe theory” for mer interessant lesning.
  Den dårlige logikk her er at tro at verdens populasjon følger en simpel matematisk formular. Klimavariasjoner, krig, epidemiske sykdomsutbrudd og menneskelige oppfinnelser som landbruk og penicillin har stor påvirkning. De folk som har gjort de beregninger du nevner har trolig utregnet nåtidig befolkningsvekst og ekstrapolert tilbake. Dette er svært dårlig logikk.

  I dette innlegg er din påstand at jorden er ung, for at dette er sant må hele naturvitenskapen være involvert i en global konspirasjon. Der er vitenskapelig konsensus blant kjemikere, astronomer, biologer, geologer osv at jorden er gammel.

  Der er to muligheter, enten er hele den vitenskapelige verden involvert i en global konspirasjon ellers er Hovind og lignende ikke er vitenskapsfolk og baserer deres ”argumenter” på feil data og dårlig logikk.

  Jeg tror at du velger at tro på Hovind fordi det støtter din kristne tro ikke fordi deres argumenter overbeviser deg. I siste kommentar skrev jeg “og dette er presist feilen i din måte at tenke på. Ingenting vil kunne endre din holdning og selv om du har feil er du blind for det, så lenge du tenker sådan.” Dette er et godt eksempel på at du er blind overfor tydelige feil.

  Du starter med konklusjonen ”gud finnes, evolusjon er feil og jorden er ung” og derfra søker du etter bevis og ignorerer motbevis.
  Vitenskap starter med bevis, alle bevis, og bygger konklusjonen ut fra bevis. Finnes motbevis må konklusjon endres. Dette er styrken i vitenskap og mangelen i religiøs tenkning.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 17. Sonate

  juni 29, 2010 at 12:35 pm

  Mads.

  Du gjør en masse antakelser om min personlige tenkning, verdier og holdninger. Dermed hopper du uti et hav hvor du tror du kan svømme.. Alt du skriver om mine synspunkter er feil.
  For det første bør du skille mellom mine artikler om naturvitenksap/filosofi og mine artikler om teologi/filosofi. Du har ikke sett et representativt utvalg av mine artikler på førstnevnte området når du hopper til den konklusjonen som du gjør. Artikkelen du fant (som sikkert er den letteste å motsi),- er ikke min publikasjon, det er en gjengivning av noen forskeres synspunkter (deriblant Kent Hovind). Jeg har ALDRI hevdet at jeg er ungjord-kreasjonist, jeg har hevdet at jeg er ID- tilhenger,- noe som er to forskjellige ting. Listen er kun publisert for debatt på området.

  Der finnes for eksempel en bok om ung-jord kreasjonisme av forfatteren Mats Molen. Han skriver:

  “De som tror på makroevolusjon (…) mener at det bare skal et større antall endringer i arveanleggene til for at mikroevolusjon blir til makroevolusjon. Men hvis et nytt, komplekst organ eller en ny atferd skal utvikle seg (…), så skal det skje endringer i mange helt uavhengige strukturer og former for atferd, og disse endringene skal peke i samme retning. Naturen selv kan ikke vite hvilke forandringer det er bruk for, ettersom naturen ikke er en tenkende størrelse som kan legge planer for fremtiden (…) De endringer man kan forestille seg, skaper en uendelig mengde mulige kombinasjoner, med det er kun ganske få av disse eller kanskje kun èn som kan gi et brukbart resultat”.

  Legger andre enn meg merke til at forsvarerne for Darwins teori anser naturen for besjelet ( for slett ikke å snakke om at de nærmest forsyner den med guddommelige egenskaper eller gjør den panteistisk).

  Videre om fossiler skriver han: “Ofte har man funnet en stor mengde fossiler av det samme dyret spredtutover store deler av verden. Fossilene viser også at dyr og planter ikke har forandret seg vesentlig fra det ene fossilet tl det neste, og enten lever de i dag- og i stort sett samme form- eller så er de utdødde.”
  Molen tror at de sedimentære lag i alt vesentlig stammer fra Syndfloden, og den berammer han til å ha funnet sted for ca 10 000 år siden. Men dette er ikke et standpunkt som alle kreasjonister har,- og i alle fall ikke et standpunkt Intelligent Design har.

  Forskningsmagasinet Origo, som fremmer Intelligent Design, definerer Intelligent Design som følgende:

  “ID putter ikke noe overnaturlig inn i likningen, med mindre man definerer intelligens som noe overnaturlig. ID kommer alene med det beskjedne utsagnet at det er mulig ut fra hva vi vet om naturens innretning, at noen trekk eller mønstre i naturen kan forklares bedre med henvisning til en intelligent årsak enn til tilfeldige prosesser. Så er det selvfølgelig riktig at derpå kan spørre til denne intelligens natur, og at et rimelig svar vil være Gud. Men ID går ikke så langt; ID har ikke noe med naturlig teologi å gjøre (…) Problemet oppstår imidlertid der hvor Darwins teori vil hevde at det ikke finnes et design i livets minste deler. Darwin skrev at han ikke kunne se mer design i organismenes variasjon og i den naturlige seleksjons virkning enn i hva vinden kan bevirke (…) Kontroversen mellom darwinister og ID går alene på hvorvidt visse trekk ved livet forklares bedre med en intelligent årsak enn med prosesser som kun styres av naturlover.”

  - Origo, om vitenskap, skapelse og etikk. Nr 117, juni 2010. (Oversatt fra dansk).

  Og det er ikke bare du som hevder at Intelligent Design er “uvitenskapelig”. Francis Collins forsøkte seg også på det,- men oppdaget ikke selv motsigelsene i sine egne argumenter. Enten er ID uvitenskapelig, og i så fall er det vitenskapelige vitnesbyrd irrelevant; eller så går det vitenskapelige vitnesbyrd mot ID, men dermed er ID altså vitenskapelig relevant!

  Jeg ba deg lese de andre tekstene mine om evolusjonsteorien- Intelligent Design for at du skulle forstå nyansene i debatten, til forskjell fra den bastante evolusjonsorienterte delen som flere ser ut til å ha i dag. Men jo mer du setter deg inn i temaet, jo mer logisk virker Intelliget Design og jo mindre logisk virker evolusjonsteorien. Ikke evolusjon, men evolusjonsteorien. Nå som jeg har forklart deg mer presist hva Intelligent Design er, håper jeg at du kan unnlate å dra inn “religiøs tenkning” og teologi inn i diskusjonen. Og jeg håper du kan lese mine andre tekster (som er MINE publikasjoner alene, og som jeg hvertfall kan stå for 100 %).

  Du har ingen basis for å kunne påstå at kritikerne av evolusjonsteorien ikke er vitenskapelige, og at Intelligent Design ikke er produkt av vitenskapelig forskning. Isåfall må du sette deg mer inn i din motstanders synspunkter.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 18. mads

  juni 30, 2010 at 3:00 pm

  Hei

  Du skriver” Jeg har ALDRI hevdet at jeg er ungjord-kreasjonist, jeg har hevdet at jeg er ID- tilhenger” men i det innlegg jeg henviste til skriver du ” Jeg tror personlig ikke at jorden er 6000 år gammel, men heller mer mot en 2-3 00000 år gammel jord.” En tre hundrede tusen år gammel jord er ganske ung!

  Når du skriver et innlegg basert på kreasjonistiske ”argumenter” og skriver at du tror jorden er ung, kan du forstå hvorfor jeg kan gjøre den feil at tro du er ungjord-kreasjonist.

  Jeg håper også at du kan se hvorfor der ikke er vitenskapelig debatt om de punkter. Faktuelle feil og feilaktige konklusjoner skaper ikke debatt.

  Lad mig stille deg spørsmålet, hvorfor tror du at jorden bare er 2-300000 år gammel, og på hvilken måte bortforklarer du at der er vitenskapelig konsensus blant fysikere, kjemikere, astronomer, biologer, geologer osv at jorden er mye eldre end det?

  Du siterer Mats molen men hvis jeg skjønner deg, er vi enige i at det han skriver er feil? Jeg har aldri skjønt hvorfor kreasjonister aksepterer mikroevolusjon men ikke makroevolusjon. De aksepterer åpenbart at hunder har utviklet sig fra ulver til både grand danois og chihuahua på 15.000 år men over millioner av år er overgangen fra en brun bjørn til en isbjørn helt umulig. Som utdannet geolog kan jeg fortelle at det han skriver om sedimentere lag og syndfloden er rent volapyk uten vitenskapelig grunnlag.

  Når Origo skriver at ” ID har ikke noe med naturlig teologi å gjøre” er dette en sannhet med store modifikasjoner. Min elskede Wikipedia skriver om ID: ” It is a modern form of the traditional teleological argument for the existence of God, but one which avoids specifying the nature or identity of the designer.[3] The idea was developed by a group of American creationists who reformulated their argument in the creation–evolution controversy to circumvent court rulings that prohibit the teaching of creationism as science.[4][5][6] Intelligent design’s leading proponents – all of whom are associated with the Discovery Institute, a politically conservative think tank[7][8] – believe the designer to be the God of Christianity.[9][10]”
  Wikipedia artikkelen har fine henvisninger til blant annet en artikkel fra Harvard universitetet osv.

  ID er på en måte vitenskapelig, da ID kommer med vitenskapelige utsagn som ” visse trekk ved livet forklares bedre med en intelligent årsak enn med prosesser som kun styres av naturlover” Dette er riktig nok en vitenskapelig utsagn, men rett under overflaten kommer religionen.

  Den store mangel ved ID som vitenskapelig teori er at den ikke forklarer noe, den flytter bare det uforståtte et nummer tilbake. Evolusjon forklarer hvordan intelligens kan oppstå naturlig, ID sier at all den intelligens vi ser er skapt av en annen intelligens, men har ingen forklaring på hvordan den intelligens er oppstått.

  “Enten er ID uvitenskapelig, og i så fall er det vitenskapelige vitnesbyrd irrelevant; eller så går det vitenskapelige vitnesbyrd mot ID, men dermed er ID altså vitenskapelig relevant!”
  Feilen er det siste ord ”relevant”, fjern ordet relevant og det du skriver er rett. La meg illustrere med et annen vitenskapelig utsagn som er likeså feil som ID.
  “Enten er Teorien at månen består av blåmuggost uvitenskapelig, og i så fall er det vitenskapelige vitnesbyrd irrelevant; eller så går det vitenskapelige vitnesbyrd mot Teorien at månen består av blåmuggost, men dermed er altså Teorien at månen består av blåmuggost vitenskapelig relevant!”

  Du skriver at jeg ikke har basis for at påstå at ID ikke er produkt av vitenskapelig forskning. Jeg har vist at ID er produkt av amerikanske kreasjonisters forsøk på at få religion inn i vitenskaps undervisning på skoler. De starter med konklusjonen og bygger en teori opp ut fra det. Hvis du leser om ID på Wikipedia, så vil du se at ID ikke er støttet av vitenskapen og at alle som jobber med ID gjør det av religiøse grunne.

  For at være grundig valgte jeg at kikke på enda en av dine innlegg på evolusjon, jeg finner ”vitenskaper som taler mot evolusjonsteorien” og skimmer teksten ned til Geologi, som er mitt felt. Dessverre ser jeg enda en gang faktuelle feil og feilaktige konklusjoner.
  Første feil er første setning. ”Evolusjonister hevder at geologiske fjellformasjoner på jorden stort sett ligger ovenpå hverandre, etter hvert som de har utviklet seg fra prekambrium til kvartiærtiden.” Dette er helt feil, Superpositionsprinsippet blev først beskrevet av min gode landsmann Nicolas Steno i 1669. Superpositionsprinsippet er uavhengig av evolusjons teorien, som først blev formulert av Darwin nesten 200 år senere. Setningen ”Det er faktisk ingen steder hvor man finner at geologiske lag ligger oppå hverandre kronologisk. Grand Canyon i USA mangler for eksempel minst halvdelen av de geologiske lagsystemene” Dette er simpelthen feil. Lagene i grand canyon er i kronologisk rekkefølge, men ikke alle tidsperioder er til stede. Der er ingenting i Superpositionsprinsippet som sier at alle tidsperioder trenger at være representert. Den siste del av geologi kapitlet er om de forskjellige plasser man finner avleiringer av forskjellige alder. Dette kan forklares med tektonikk og er på ingen måte motsigende for Superpositionsprinsippet. Prekambrium sluttede i øvrig for mer end 500 millioner år tilbake ikke 100 millioner som er skrevet i teksten.

  For at være ærlig så tror jeg, som universitets utdannet geolog, at den geologi del er skrevet av en person som ikke har den fjerneste kjennskap til geologi.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 19. Cecilie Bjones

  juli 5, 2010 at 7:57 am

  “Og det er ikke bare du som hevder at Intelligent Design er “uvitenskapelig”.”

  Nei, det måtte faktisk en rettssak til for å slå fast at ID er uvitenskapelig.

  http://www.msnbc.msn.com/id/10545387/
  http://www.aclu.org/religion-belief/victory-challenge-intelligent-design

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 20. Jitte

  juli 28, 2011 at 9:39 am

  Nå tror ikke jeg at mine kommentarer gjør noe fra eller til, men dette innlegget var så fullt av vås at jeg er nødt til å ta for meg en god del punkter. For å begynne med listen av punkter du innleder innlegget med:

  1. Jeg leste dette innlegget rett etter at jeg hadde skrevet en bloggpost om mine egne barn, og hvor vanvittig stor glede jeg har av dem: http://jitte.blog.com/2011/07/28/tanker-om-barna/ Samtidig så vet jeg at det hevdes at mange generelt sett ikke blir lykkelige av å få barn. Her er en artikkel i Dagbladet som tar for seg veldig mange fornuftige sider av debatten hvorvidt foreldre faktisk blir mer eller mindre lykkelige av å få barn: http://www.dagbladet.no/2011/04/11/magasinet/hovedsaken/barn/familie/baby/16144832/

  Det går altså an å spørre seg selv: hva er definisjonen på lykke? Er denne definisjonen almengyldig? Vil småbarnsforeldre svare annerledes enn foreldre med eldre barn, fordi barna da har blitt mer selvstendige, og det er mindre hverdagsslit direkte knyttet til det å passe på og stelle barna? Er det å få barn en investering i lykke på lenger sikt? Jeg klarer ikke å finne det i farten, men jeg har lest en tilsvarende undersøkelse for ikke lenge siden som viste at man ble mer lykkelige som foreldre jo eldre barna blir, dvs. jo mer man kommer bort fra det strevet det faktisk er å ha små barn.

  2. Som flere har påpekt: evolusjonsteorien omfatter mer enn bare mennesket. I motsetning til religioner flest, så omfatter den blant annet også disse organismene som gir oss disse sykdommene. Ifølge evolusonsteorien er det fullt forventet at samtlige organismer skal kunne ha sykdommer eller skade forårsaket av andre organismer. Hva er ID-forklaringen på hvorfor vi har kjønnssykdommer forresten? Hvorfor er designet av menneskekroppen så forferdelig dårlig? Vi er jo noen ufattelig skrøpelige vesener… Hvorfor har designeren forresten designet menneskekroppen til å trenge vitamin C, men ikke produsere det selv? Det er to dyr i dyreriket (mennesker og marsvin) som ikke selv produserer vitamin C. Alle dyr trenger en liten dose vitamin C, men vi er altså de eneste som ikke produserer det selv. Hvorfor ikke? Crappy design?

  3. Menneskets higen etter søtsaker er helt naturlig, sett i et evolusjonsperspektiv, da kroppene våre ble utviklet i et tidsrom da menneskene ikke hadde tilgang på søtt. Søtsaker har enormt stor kaloritetthet, og det er helt naturlig at vi mennesker skal ha en higen etter dette. At vi nå har blitt så flinke til å produsere sukker (og mat generelt) at mange av oss har mer mat enn kroppen vår har utviklet seg til å tåle, er faktisk bare enda en indikasjon på at evolusjonsteorien stemmer. Hva er ID-tankegangen bak et slikt usunt søtsug? Hvorfor har designeren laget en kropp som tyller innpå mer enn den tåler?

  4. Utseende har svært mye å si på reproduksjon. Ikke bare for oss mennesker, men kanskje i minst like stor grad i dyreriket. Hvorfor tror du f.eks. mange fugler har slike enorme fargedisplay, eller paringsdanser? Hvorfor har påfuglen den fantastiske halepryden? Og hvorfor får hannene med den flotteste halepryden pare seg oftere enn de med mindre vakker halepryd? Variasjon er stikkordet, og igjen er det evolusjonsteorien som kan forklare hvorfor vi har folk av svært forskjellig utseende. Det stemmer som hånd i hanske med teorien. Hvorfor mener ID-tilhengere at folk har forskjellig utseende? Hvorfor finnes det stygge mennesker? Burde ikke et godt design gjøre at alle mennesker var utseendemessig like vakre?

  Foresten: Tror du virkelig det bare er å sette to hester av motsatt kjønn ved siden av hverandre, så vil de alltid pare seg? Eller to hunder, katter eller andre dyr? Dyr er også til tider fantastisk selektive når det gjelder partner, og hopper faktisk ikke til køys med hvem som helst.

  5. Abort er et motargument mot evolusjonsteorien? Det er det villeste jeg noen sinne har hørt. Igjen går du i fella og tror tydeligvis at evolusjonsteorien kun gjelder for mennesker. Men selv for mennesker, så har vi utviklet oss dithen at vi faktisk frigjør oss i stor grad fra naturlig utvikling. Vi tillater de svakeste blant oss å formere seg, svært mange som får barn i dag ville aldri fått barn hvis vi fortsatt hadde vært aper, for å si det sånn. Vi har utviklet en intelligens som gjør at vi faktisk klarer, rent fysisk, å utføre et abortinngrep. Vi har utviklet medisiner og helsevesen som gjør at de svake som ville dødd tidligere får fullverdige liv, og til og med kan formere seg. Det er ikke annet enn naturlige følger av vår utvikling av en større hjerne og større kapasitet til å gjøre ting våre stamfedre ikke kunne.

  Igjen: hva er ID-argumentasjonen for at det finnes mennesker som er “gale” nok til å utføre aborter? Hvorfor har en allmektig designer laget et menneske som i det hele tatt kan komme på tanken å kvitte seg med noen av hans designede produkter?

  6. Dette er igjen en total feiltolkning av evolusjonsteorien. Avvik fra normen/gjennomsnittet er nettopp Å FORVENTE innen evolusjonen, det er hele ideen bak teorien, det er det som får hele teorien til å gå rundt. Homofili er ikke noe som utelukkende finnes blant mennesker heller, for den sakens skyld, svært mange dyr har homofile tendenser. Felles for samtlige dyrearter derimot er at det er en statistisk minoritet som er homofile, og at deres eksistens på ingen måte er en trussel mot artens overlevelse. På samme måte som at stygge individer eller svakere individer heller ikke er en trussel mot artens overlevelse.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 21. Sonate

  september 29, 2011 at 4:29 pm

  Hei, jeg unnlater meg å gi deg et skikkelig svar på posten din, først og fremst fordi bloggen nå stenger (ufrivillig for min del), og for det andre, at jeg syns tonen blir usaklig når posten åpner med at artikkelen min er “full av bullshit” o.l. Jeg hadde svart om bloggen skulle bli værende, og du kan alltids poste det på nytt når jeg får åpnet en ny blogg med samme navn Gull og Fanteri.

  Ellers har jeg ikke slettet kommentarene dine, jeg har bare ikke være innlogget på et par mnd pga stengningen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 22. Caro

  desember 21, 2011 at 6:26 pm

  Very true! Makes a change to see somenoe spell it out like that. :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00